Stowarzyszenie Columbares

Stowarzyszenie Columbares jest organizacją non-profit, o zasięgu krajowym, niezwiązaną z żadną religią, międzykulturową, politycznie niezależną i zaangażowaną w ochronę środowiska i rozwój społeczny. Jego misją jest pomaganie szczególnie grupom znajdującym się w gorszej sytuacji społecznej, ekonomicznej i kulturowej, promowanie społecznej integracji, większej równości i solidarności w naszym społeczeństwie oraz ochrona środowiska.

Aby to osiągnąć, Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne, społeczne i środowiskowe. Misją Columbares jest pomoc ludziom, szczególnie tym znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej lub kulturowej, w pełnym włączeniu społecznym i osiągnięciu bardziej sprawiedliwego, wspierającego i przyjaznego dla środowiska życia. Jego wartościami są: zaangażowanie, solidarność, tolerancja, równość, międzykulturowość, zrównoważony rozwój i transformacja społeczna.

Jego celem jest promowanie, wspieranie i rozwijanie projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, socjalnym i socjalno-zawodowym na rzecz dzieci, młodzieży, kobiet, imigrantów, osób starszych, rodzin, grup etnicznych i ogólnie wszystkich grup znajdujących się w sytuacji wykluczenia społecznego lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ogółu społeczeństwa, sprzyjając zawsze międzykulturowości.  Stowarzyszenie zatrudnia obecnie 149 pracowników i około 67 wolontariuszy.