POWIAT STAROGARDZKI

Powiat Starogardzki jest rządową jednostką administracyjną na poziomie lokalnym w Polsce. Powiat stanowi pośrednią jednostkę organizacyjną pomiędzy rządem a gminami.

Głównym zadaniem Powiatu Starogard jest świadczenie różnorodnych usług publicznych i zapewnienie skutecznego zarządzania zasobami w obszarze swoich kompetencji. Usługi te obejmują rozwój infrastruktury publicznej, opiekę zdrowotną, edukację, pomoc społeczną, bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę środowiska.

Powiat Starogardzki jest zarządzany przez Radę Powiatu, której członkowie wybierani są przez mieszkańców i odpowiadają za podejmowanie decyzji dotyczących budżetu, planów rozwoju oraz wdrażania polityk regionalnych.

Powiat ściśle współpracuje z lokalnymi gminami w zakresie swoich kompetencji oraz współpracuje z innymi organami rządowymi na poziomie krajowym i regionalnym. Odgrywa kluczową rolę w promowaniu rozwoju regionalnego i zapewnieniu dobrobytu mieszkańców Powiatu.

 

Zadania Powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadania Centrum obejmują również świadczenie specjalistycznych porad, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i instytucjach.

Dodatkowo, Centrum udziela pomocy finansowej dla samodzielności oraz dalszej edukacji osobom opuszczającym system pieczy zastępczej.

Centrum prowadzi szkolenia i przyczynia się do rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej w powiecie, udzielając także porad metodycznych dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w powiecie. Dodatkowo opracowuje i wdraża strategie rozwoju powiatu oraz programy działań dla osób niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.